نصب لباس شویی و راه اندازی ابتدایی این دستگاه ضروری در منزل :

نویسنده : admin admin admin

نصب لباس شویی و راه اندازی ابتدایی آن : نصب لباس شویی و مرحله ابتدایی نصب لباس شویی : ۱-به دلیل این که برخی از قسمت های لباس; شویی متحرک است و ممکن است در هنگام جا به جایی; دچار صدمه و آسیب شود ، بهتر است قبل از تکان دادن آن; با وسایلی مثل پیچ یا بست قسمت های متحرک را ببندید; .پس از نصب  به کمک کتابچه راهنمایادامه مطلب