ترکیه و جای ثابت آن در بازار ایران ( یک پای ثابت بازار داخلی ایران )

نویسنده : admin admin admin

ترکیه و جای ثابت آن در بازار ایران : ترکیه :صنعت لوازم خانگی در ایران از صنایعی است که باعث اشتغال زایی گسترده در کشور می شود بنابراین رسیدگی و حمایت در این حوزه امر مهمی محسوب می شود . بر این اساس و با توجه به تصمیم ها و برنامه های اتخاذ شده وزارت صنعت ، معدن و تجارت مقرر شده است که ۲۳ کالا از محصولات ترک هاادامه مطلب