بازاریابی قدیمی و استفاده از روش هایی که هنوز هم تاثیرگذار است :

نویسنده : admin admin admin

بازاریابی قدیمی وروش هایی که هنوز هم تاثیرگذار است : بازاریابی قدیمی : همانطور که می دانید; بازاریابی و تبلیغ برای معرفی و شناساندن فراگیر ;و همه جانبه ی کسب و کار تجاری کاری است ;وقت گیر و نیازمند شیوه های نوین; و کارآمد . درواقع کار آسانی محسوب نمی گردد ;و همه افراد در آن موفق ;نمی شوند . از بین تمامی روش هایی که از دیرباز ;تا کنونادامه مطلب